Akciğer Kanserinde Yeni Bir Yöntem: Hedefe Yönelik İntratümöral – İmmuno Terapi

BRONKOSKOPİ İLE INTRATUMORAL KEMOTERAPİ UYGULAMASI

Seyhan I. Celikoglu, MD,* Firuz Celikoglu, MD,* and Eugene P. Goldberg, PhD†

 

İntratümöral kemoterapi: sitotoksik ilacın (kanser hücresini öldürücü) fleksibl bir bronkoskoptan,  doğrudan doğruya tümör dokusu içine enjekte edilmesinden ibaret yeni bir girişimsel kanser tedavi yöntemidir. İntratumoral kemoterapi bir taraftan tıkanmaya yol açan bronş (hava yolu) içindeki tümör kitlesinin ortadan kaldırılmasını sağlarken; diğer taraftan da normal hücrelere zarar vermeksizin sadece kanser hücreleri üzerinde sitotoksik (öldürücü) bir etki yapar. İntratümöral lokal enjeksiyon ile terapötik (tedavi edici) maddelerin lokal olarak lenf bezleri ve tümör içine  verilmesinin üstünlüğü tümör dokusu içinde ilacın eşit dağılımı ile beraber intravenöz yol ile asla elde edilemeyecek yükseklikte lokal bir konsantrasyonun sağlanması; buna karşılık önemli sistemik yan etkilerin ortaya çıkmamasıdır.

İntra Tumoral  tedavi, bronş içini tıkayan tümör kitlesini ufaltarak veya ortadan kaldırarak sağladığı yarar yanında lokal bir kemoterapi ve immunoterapi etkisi (aşı etkisi) de yaptığı gösterilmiştir.

Prof.Seyhan Çelikoğlu  tarafından, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde, 1986 yılında bronşlardaki  tümör tıkanmalarını  ortadan kaldırmak amacı ile intratumoral local akciğer kanser tedavisinde dünyada ilk klinik çalışmalar başlatılmıştır ve 1990 da ilk yayın yapılmıştır.

Goldberg ve ark.Deneysel  Hayvan çalışmaları :sitotoksik ilaçların tümör kitlesini ufaltarak veya ortadan kaldırarak sağladığı yarar yanında lokal bir kemoterapi ve immunoterapi etkisi (aşı etkisi) de yaptığını göstermişlerdir. 

1986 dan beri yaptığımız  bu   araştırmalarımızın sonucunda , yeni tanı konulmuş inoperabl (opere edilemeyen) akciğer kanserlerinde  eş zamanlı olarak radyoterapi ile birlikte “cisplatin” ile  intratumoral adjuvant lokal tedavi yapmaktayız.

 İNTRA TUMORAL LOKAL KEMOTERAPİNİN YARARLARI:

  •          Genel toksik etki olmadan lokal olarak yüksek doza ulaşılması 
  •          Tumör dokusunu hızla öldürerek , tumor dokusunun küçültmesi
  •          Başlangıçta Ameliyat edilemeyen bronş kanserlerinde, tedaviden sonra cerrahi tedavi imkanı yaratabilmesi
  •          Hiçbir hastada klasik kemoterapide olabilen, sistemik hiçbir yan etki görülmemiştir. 
  •        İntratumoral lokal kemoterapi, Sistemik Kemo Terapi , Radyo Terapi ile eş zamanlı yapıla bilmesi

 İntratumoral kemoterapi uygulanması için  bronkoskopi işlemi yapılır. Bronkoskopi işlemi, hastane ortamında, lokal anestezi ve sedasyon altında uygulanan , hastanın hastanede yatmasını gerektirmeyen, günübirlik operasyon işlemidir. 


Fleksibl Bronkoskopi işlemi:

Hastalar,  standart moniterizasyon, ve tam donanımlı Bronkoskopi odasına alınır. Bronkoskopiden önce klinik, rutin laboratuvar tetkikleri incelenir. Akciğer tomografisi , PET CT , dikkatlice incelenerek tümörün lokalizasyonu , bronş dışı  yayılımı değerlendirilir.  Damar yolu açılır, rutin işlem esnasında normal serum, sedasyon için intra venöz midazolamad meperidine uygulanır.

 

İntratumoral uygulama sırasında ve sonrasında tümörde neler oluyor.?

Bronkoskopi ile görülen tümorde , ilacın lokal  enjeksiyonu esnasında yada sonrasında, tümör kitlesinde küçülme oluyor ve havayolunu tıkayan  tümörün neden olduğu  atelektazi ( akciğerin sönmesi), tıkanmaya bağlı pnomoni (post obstriktif pnomoni) de düzelme oluyor.

 

İntratumoral injeksiyon,  aynı zamanda tümör dokusunda hemostatik  (kanamayı durdurucu ) etki yapıyor. Tumörün kanaması intratumoral enjeksiyondan  sonra duruyor.

 

Lokal olarak çok yüksek konsantrasyonda verilebilen  sitotoksik ilacın tümör hücrelerini öldürücü nekrotik etkisi sayesinde , kanama duruyor, tümör kitlesi küçülüyor. Nekroze olan Tümörün, vücudun immun (bağışıklık) sistemine tanıtılması sayesinde immuno teropötik etki sağlanıyor, Yüksek konsantrasyondaki ilaç çevredeki lenf bezleri içine lenfatik dolaşımla giderek  lenf bezlerindeki metastazlara da etkili oluyor

 

İntratumoral İşlem sonrası Takip:

İntratumoral tedavi  uygulaması sonrası özel  bir takip gerektirmez. Hastalar işlem sonrasında , lokal anestezi ve sedasyon etkisi geçtikten 1-2 saat içerisinde aynı gün  evlerine gidebilirler.

 

İntra Tumoral Kemoterapi  Tedavi protokolü:

Yeni tanı konulmuş, inoperabl (opere edilemeyen) hastalarda, intratumoral işlemi, 3 hafta , haftada bir uygulanır (1.,8., 15., ve  21. Günler). Hemen sonra radyoterapi başlatılır. Bronş tıkanıklığı açılırsa, hava yolu açıklığı devamlıysa, bronkoskopi kontrolleri, 4-6 ay süreyle ayda bir tekrarlanır, ve sonra bir yıl boyunca 3 ayda bir tekrarlanır. İntratumoral kemoterapi tedavi etkileri,  sonuçları  ;  Yayınlarımız:

1-Seyhan I. Çelikoğlu, Firuz Çelikoğlu. Direct injection of anti-cancer drugs into endobronchial tumours for palliation of majör airway obstruction.  Postgrad Med J 1997; 73: 159-162 ©

 

2-Seyhan I. Çelikoğlu, Firuz Çelikoğlu, Eugene P. Goldberg. “Endo bronchial intratumoral chemotherapy (EITC) followed by surgery in early non-small cell lung cancer with polypoid growth cousing erroneous impression of advanced disease Lung Cancer .2006;54: 339-346 

    

3-Firuz Çelikoğlu ,Seyhan I. Çelikoğlu, , Amanda M.York, Eugene P.Goldberg “Intratumoral administration of cisplatin through a bronchoscope followed by irradiation for treatment of inoperable non-small cell obstructive lung cancer. Lung Cancer .2006;51: 225-236

4- Firuz Çelikoğlu and Seyhan Çelikoğlu.“Intratumoral chemotherapy with 5-fluoruracil for pallition of bronchial cancer in patients with severe airway obstruction J Pharm Pharmacol. 2003; 55:1441-1448 

5- Firuz Celikoglu, Seyhan I. Celikoglu, Eugene P. Goldberg. “Bronchoscopic intratumoral chemotherapy  of lung cancer”  Lung Cancer (2008) 61, 1—12

 

6- Seyhan I. Celikoglu, MD,* Firuz Celikoglu, MD,* and Eugene P. Goldberg .”Intratumoral Cancer Chemotherapy Through a Flexible Bronchoscope” J Bronchol  11, Number 4, October 2004

 

7-Firuz Celikoglu, Seyhan I. Celikoglu and Eugene P. Goldberg. “ Intratumoural chemotherapy of lung cancer for diagnosis and treatment of draining lymph node metastasis.” Journal of Pharmacy and Pharmacology 2010; 62: 287–295

 

8- Firuz Celikoglu, MD,* Seyhan I. Celikoglu, MD,*and Eugene P. Goldberg, Endobronchial Intratumoral Chemotherapy” J Bronchol Volume 15, Number 4, October 2008

 

9- Firuz Çelikoğlu, Çiğdem Papilla , Seyhan Çelikoğlu.”Endobronşiyal İntratumoral Kemoterapi (ITK) nın Teknik Özellikleri” Solunum 2007; Vol: 9 Say›: 3 Sayfa: 175- 82

 

10- Firuz ÇELİKOĞLU, Çiğdem PAPİLA, Seyhan İ. ÇELİKOĞLU.” Akciğer kanserinde sitotoksik ilaçların  tümör içine direkt enjeksiyonu ile uygulanan endobronşiyal kemoterapi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2008; 56(3): 337-343

 

11-  Wolfgang Hohenforst-Schmidt. Firuz Çelikoglu, Seyhan Celikoglu .”Intratumoral chemotherapy for lung cancer: re-challenge current targeted therapies. Drug Design, Development and Therapy 2013:7